ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS

1. DEFINITIES

In deze Gebruiksvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

The Golden Lightbulb: wordt georganiseerd door BrightMove B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan Horsten 1, 5612 AZ te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel KvK nummer 54898943

Deelnemer:  Een natuurlijk persoon die een login heeft aangemaakt op www.thegoldenlightbulb.nl en de aanmelding voor één van de drie Challenges heeft voltooid. De Deelnemer heeft daarmee expliciet aangegeven akkoord te gaan met de privacyverklaring en de deelnamevoorwaarden.

Challenge: Eén van de drie onderdelen van The Golden Lightbulb waarbij de Deelnemer kans maakt op het winnen van (geld)prijzen.

Deelnamevoorwaarden:  Deze gebruiksvoorwaarden die aangeboden worden door de The Golden Lightbulb.

Derde:  Een (rechts-)persoon of onderneming die organisatorisch of juridisch niet aan The Golden Lightbulb is verbonden.

Partner Organisaties: Bedrijven, organisaties of onderwijsinstellingen als partner verbonden zijn aan Bright Move B.V. en/of door Bright Move B.V. anderszins verbonden zijn aan The Golden Lightbulb.

2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Op de Golden Lightbulb zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik door Deelnemers of bezoekers van www.thegoldenlightbulb.nl

3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Om deel te nemen aan één of meerdere van de Challenges van The Golden Lightbulb dient de Deelnemer een login account aan te maken op www.thegoldenlightbulb.nl. De Deelnemer is te allen tijde verplicht ervoor zorg te dragen, dat de informatie die wordt verstrekt correct en compleet is. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres. Het is niet toegestaan om een account aan te maken of inschrijving voor één of meerdere van de challenges te doen voor iemand anders aan te maken zonder zijn of haar expliciete toestemming.

De Deelnemer dient 16 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan de één of meerdere challenges deel te mogen nemen. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden verklaart de Deelnemer 16 jaar of ouder te zijn. The Golden Lightbulb kan niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Indien u overtuigd bent dat The Golden Lightbulb persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige zonder expliciete ouderlijke toestemming, neem dan contact op via contact@thegoldenlightbulb.nl. The Golden Lightbulb zal de betreffende informatie zo spoedig mogelijk uit haar bestanden verwijderen.

De Deelnemer dient aantoonbaar woonachtig of werkzaam te zijn binnen de Brainport Regio. Onder de Brainport Regio vallen de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website en het online portaal waarvan The Golden Lightbulb gebruikt maakt op haar website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beschikbaar gesteld aan de Deelnemer. The Golden Lightbulb garandeert nadrukkelijk niet dat de website of het online portaal volledig vrij zullen zijn van virussen, te allen tijde toegankelijk zijn, foutloos en zonder storingen zullen werken.

5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR CONTENT

De website www.thegoldenlightbulb.nl bevat mogelijk hyperlinks naar websites of content van Derden, Partner Organisaties of social media kanalen. Door hierop te klikken wordt de online omgeving van de The Golden Lightbulb verlaten. The Golden Lightbulb heeft geen invloed op deze websites of de content daarvan. The Golden Lightbulb accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of gebruik van websites anders dan www.thegoldenlightbulb.nl

6. INTELLECTUELE EIGENDOM EN OVERIGE EXCLUSIEVE RECHTEN

Bij inschrijving voor de challenges van The Golden Lightbulb wordt de Deelnemer gevraagd informatie in te sturen die mogelijk intellectuele eigendomsrechten rusten. The Golden Lightbulb, organisator Bright Move B.V. en haar Partner Organisaties leggen op geen enkele wijze claim op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Deelnemer ingestuurde ideeën. De intellectuele eigendomsrechten blijven voorbehouden aan de Deelnemer, tenzij deze al eerder door Derden zijn vastgelegd.

De Deelnemer verklaart met instemming van deze Algemene Voorwaarden de enig rechthebbende te zijn ten aanzien van de ingestuurde concepten, bestanden, gegevens en/of materialen, of over voldoende rechten te beschikken om de deze met The Golden Lightbulb te mogen delen of anderszins te mogen verveelvoudigen, hergebruiken of openbaar te maken.

The Golden Lightbulb publiceert geen persoonsgegevens noch enige inhoud van de door de Deelnemer ingediende concepten, bestanden gegevens en/of materialen tenzij daar door de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Om deze toestemming wordt bij de inschrijving per gegevensonderdeel expliciet gevraagd.

The Golden Lightbulb, Bright Move B.V. en of Partner Organisaties zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van Derden die op basis van aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten en/of portretrechten en/of privacyrechten bezwaar maken tegen publicatie en gebruik van bestanden, afbeeldingen, foto’s of content zoals aangeleverd of gepubliceerd door de Deelnemer. De Deelnemer vrijwaart The Golden Lightbulb, Bright Move B.V. en of Partnerorganisaties en alle aan hen gelieerde ondernemingen en personen voor alle aanspraken van Derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectuele eigendoms- of portret)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Voorwaarden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de The Golden Lightbulb, de website www.thegoldenlightbulb.nl en de daarop geplaatste content, zoals design, huisstijlelementen, teksten, artikelen, en logo’s, komen exclusief toe aan de The Golden Lightbulb Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen. De Deelnemer zal geen handelingen verrichten die, direct of indirect, inbreuk (kunnen) maken op exclusieve rechten, zoals intellectuele eigendomsrechten van The Golden Lightbulb, Bright Move B.V., Partner Organisaties of Derden

7. COMMUNICATIE OMTRENT DE CHALLENGES EN TOEKENNING VAN GELDPRIJZEN

In de challenges van The Golden Lightbulb worden geldprijzen toegekend op basis van het oordeel van een vakkundige jury. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Bij toekenning en voor uitbetaling van de geldprijzen zal contact opgenomen worden met de betreffende Deelnemer. Indien er sprake mocht zijn van kansspelbelasting komt deze voor rekening van de Deelnemer.

The Golden Lightbulb houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het aangeboden prijzenpakket. Eventuele wijzigingen zullen op de website www.thegoldenlightbulb.nl  worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer zich regelmatig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

Het staat The Golden Lightbulb vrij te alle tijden wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden of Privacy policy. Eventuele wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de homepage van www.thegoldenlightbulb.nl The Golden Lightbulb moedigt de Deelnemers aan regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van bovengenoemde bepalingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer zich regelmatig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit deze Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Eindhoven, oktober 2018